İşbu Aydınlatma Metni’nde kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) ve ilgili mevzuata uygun olarak, ‘’Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer, İstanbul adresinde yer alan veri sorumlusu Darüşşafaka Cemiyeti (‘’Darüşşafaka’’ veya ‘’Cemiyet’’) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Cemiyetimize Üye olmanız neticesinde temin edilen ad soy ad, TCKN, doğum tarihi gibi kimlik fotokopinizde yer alan kimlik bilgileri, fotoğraf, adres, iletişim, meslek, eğitim durumu, referans, kredi kartı veya banka hesap bilgisi gibi finansal bilgiler gibi kişisel verileriniz; üyelik işlemlerinizin tamamlanabilmesi, Cemiyetimizin Tüzüğü ile mevzuatta öngörülen hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Üyelik aidatlarının tahsili, bağış toplama vb. Cemiyet faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkinlikler düzenlenmesi ve tarafınızın Cemiyetimizin faaliyetleri ile etkinliklerinden haberdar edilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve idari süreçlerin yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar için açık rızanıza istinaden ve/veya hukuken izin verilerin veya zorunlu kılınan diğer hallerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, bilişim teknolojileri desteği (bulut bilişim, e-posta ve diğer) veren kuruluşlara, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan finans kuruluşlarına, Cemiyetimiz tarafından destek aldığımız danışmanlık firmalarına ve Cemiyetimizin faaliyetleri ile ilgili diğer alanlarda destek veren üçüncü kişilere, iş ortaklarımıza ve talep halinde noterlikler de dahil yetkili kurum ve kuruluşlara KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan kişisel veriler, Darüşşafaka tarafından Darüşşafaka içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amaçlanarak hukuk kuralları çerçevesinde tarafınızca darussafaka@darussafaka.org e-posta adresine veya Cemiyet’in telefon numaraları vasıtasıyla iletilmesi suretiyle elektronik ve/veya formlar aracılığı ile fiziki ortamlarda yazılı/sözlü şekilde otomatik olmayan veya kısmet otomatik olan yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5/2 (a) hükmü kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, 5/2 (c) hükmü kapsamında Üyelik Sözleşmesi vb. sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel veri işlemenin zorunlu olması, 5/2 (c) hükmü kapsamında hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, 5/2 (f) hükmü kapsamında sizlerin de temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek şartıyla Darüşşafaka’nın meşru menfaatinin sağlanması, Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca gerektiği hallerde açık rızanızın alınması hukuki sebebi uyarınca toplanmaktadır.

  1. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, Darüşşafaka’ya başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesi isteme, f) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıdaki sayılan (e ) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaysa çıkmasına itiraz etme, i) Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yürürlük Tarihi: 20.04.2022       Revizyon No/Tarih: 00/–          Doküman No: FR.02165