Aydınlatma Metni

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebileceğiniz gibi internet sitemizden ulaşabileceğiniz başvuru formunu Darüşşafaka’nın ‘’Darüşşafaka Mah. Darüşşafaka Cad. No:5/9 Maslak 34457 Sarıyer/İstanbul’’ adresine posta yoluyla göndermek yöntemiyle de iletebilirsiniz.

Darüşşafaka olarak taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ce en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır, Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ücret alınabilir. Darüşşafaka talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılu usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde, cevabın tebliğini takiben otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (‘’Kurul’’) şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikayet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikayet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikayet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikayet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Darüşşafaka nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir, bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

ÜYE AÇIK RIZA BEYANI

Kurum tarafındna 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ek mevzuatı doğrultusunda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin olarak Aydınlatma Metni tarafıma tebliğ edilmiştir.

İşbu Aydınlatma Metni bağlamında kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin olarak;

Darüşşafaka Cemiyeti tarafından, Cemiyet’in bana sunmuş olduğu Üyelik Aydınlatma Metni kapsamında ve başta Cemiyet faaliyetlerinin yürütülmesi olmak üzere Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla özel nitelikli kişisel verilerim de dahil elde edilen kişisel verilerimin iş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla kullanılmakta olan sistemleri sağlayan tedarikçilerin sunucularının yurt dışında bulunuyor olması nedeniyle yurt dışına aktarılmasına onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Ad-Soyad                     :

Tarih                            :

İmza                             :

 

Yürürlük Tarihi: 20.04.2022       Revizyon No/Tarih: 00/–          Doküman No: FR.02.165